Hrvatska agencija za hranu prestala je s radom 31. prosinca 2018. godine te je nastavila djelovanje 1.siječnja 2019. godine u sklopu nove institucije Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu kao Centarza sigurnost hrane.

Uđite na web stranicu www.hapih.hr ili pričekajte 15 sekundi za preusmjerenje na web stranicu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

HAPIH logo

Croatian Food Agency ceases its work on 31 December 2018 and continues its activities from 1January 2019 in new institution Croatian Agency for Agriculture and Food as Center for Food Safety.

Enter site www.hapih.hr or wait 15 seconds for redirection to web site of Croatian Agency forAgriculture and Food